[1]
Estiana Dewi, A. 2023. PSIKOANALISIS DALAM NOVEL MIHRAB CINTA THE ROMANCE KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Griya Cendikia. 8, 1 (Feb. 2023), 232–241.