Estiana Dewi, A. (2023). PSIKOANALISIS DALAM NOVEL MIHRAB CINTA THE ROMANCE KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Griya Cendikia, 8(1), 232–241. Retrieved from https://juma.umko.ac.id/index.php/griya-cendikia/article/view/717