AISYACH, S.; RATNANINGSIH, D. ANALISIS NILAI SOSIAL PADA NOVEL TENTANG KAMU KARYA TERE LIYE SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Griya Cendikia, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 708–720, 2022. DOI: 10.47637/griya-cendikia.v7i2.298. Disponível em: https://juma.umko.ac.id/index.php/griya-cendikia/article/view/298. Acesso em: 16 jul. 2024.